Citation

For publication of the results in this study, please cite the following articles:

qPhos: a database of protein phosphorylation dynamics in humans.

Kai Yu, Qingfeng Zhang, Zekun Liu, Qi Zhao, Xiaolong Zhang, Yan Wang, Zi-Xian Wang, Ying Jin, Xiaoxing Li, Ze-Xian Liu and Rui-Hua Xu.

Nucleic Acids Research, 2019, 47(D1):D451-D458. (PMID: 30380102)